About metastatic breast cancer

เรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย

ข้อมูลเราจะช่วยตอบคำถามบางข้อเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายของคุณและการรักษาของคุณได้ รวมถึงช่วยให้คุณสามารถกำหนดทิศทางการรักษามะเร็งเต้านมของตนเองได้อีกด้วย

คุณอาจเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกและรับการรักษามาแล้ว หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายเป็นครั้งแรกและไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน

ไม่ว่าอาการคุณจะเข้าข่ายกรณีไหน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายของทุกรูปแบบก็จะคล้ายกัน:

  • มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายคือการที่มะเร็งที่เคยอยู่ในเต้านมของคุณได้แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ในร่างกายของคุณ1,2.
  • สิ่งที่ต่างจากมะเร็งที่ถูกตรวจจับในระยะแรกก็คือมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้1.
  • เป้าหมายของการรักษาคือการป้องกันไม่ให้มะเร็งเติบโตและแพร่กระจายไปมากกว่าเดิม รวมถึงเพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโรคของคุณโดยยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้1.
  • ลักษณะอาการของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน คุณอาจไม่มีอาการ ผลข้างเคียง และการรักษามะเร็งเต้านมเหมือนกับคนอื่นๆก็เป็นได้1.

แหล่งอ้างอิง

  1. National Breast Cancer Foundation Australia (2019). Stage 4- Metastatic Breast Cancer. Retrieved from https://nbcf.org.au/about-national-breast-cancer-foundation/about-breast-cancer/stages-types-treatment-breast-cancer/stage-4-metastatic-breast-cancer/ Accessed February 12, 2019.
  2. Australian Government Cancer Australia (September 2017) Metastatic Breast Cancer. Retrieved from https://breast-cancer.canceraustralia.gov.au/types/metastatic-breast-cancer Accessed February 12, 2019.