Thai patient booklet

คู่มือการรักษาสำหรับผู้ป่วย

ท่านสามารถติดต่อรับคู่มือการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายของบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จากแพทย์ผู้ทำการรักษาท่าน