PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

ไฟเซอร์เคารพในความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไฟเซอร์เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่ท่านเข้าชม (“ไซต์”) วิธีการที่บริษัทจะใช้ข้อมูล การคุ้มครองข้อมูล รวมถึงทางเลือกที่ท่านสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อบริษัทใช้คำว่า “บริษัท” หรือ “ไฟเซอร์” ให้หมายความถึง บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือและบริษัทย่อยเป็นครั้งคราว

การใช้ไซต์อย่างต่อเนื่อง และ/หรือ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทและได้ทำเครื่องหมายลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน (แล้วแต่กรณี) ถือว่าท่านได้ยินยอมและตกลงด้วยในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไฟเซอร์ และตัวแทนและคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทย ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเข้าถึงและการใช้ไซต์ของท่านอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดของการบริการของบริษัท

ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทก็ได้ แต่การเลือกเช่นนี้อาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูล สินค้าและบริการบางอย่างแก่ท่านได้

ไซต์ของบริษัทมีตัวเชื่อมไปยังเว็บไซต์ ข้อมูล และบริการของบุคคลภายนอกที่ไฟเซอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม ไฟเซอร์จะไม่รับผิดชอบในการดำเนินการหรือการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจึงแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายและข้อกำหนดในเรื่องความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเช่นว่านั้นด้วยความระมัดระวัง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้ กรุณากดที่หัวข้อเพื่อเข้าดูส่วนนั้นทันที

​ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมและใช้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตหรือคุกกี้ และเครื่องมืออื่น
การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต
นโยบายการรักษาความปลอดภัย
ทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล และสิทธิอื่นๆ ของท่าน
การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น
ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์
การติดต่อบริษัท
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมและใช้

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะให้ เช่น ผ่านทางการลงทะเบียน คำขอ และแบบสอบถามต่างๆ และเกี่ยวกับการสอบถามของท่าน ตัวอย่างเช่น ท่านอาจเลือกที่จะให้ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประกันภัย และ/หรือข้อมูลการเงินของท่านเกี่ยวกับการส่งเสริม การช่วยเหลือผู้ป่วย โครงการสนับสนุน หรือการทดลองทางคลินิก ผู้ใช้อาจเลือกให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญและความเกี่ยวพันในทางวิชาชีพ

นอกจากนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยอัตโนมัติจากการใช้ไซต์ของท่าน เช่น หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) และวิธีการใช้ไซต์ของท่าน โปรดดูส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตหรือคุกกี้ และเครื่องมืออื่นด้านล่างด้วย

บริษัทอาจใช้หรือรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเกี่ยวกับท่านกับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้ข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อยืนยันข้อมูลการติดต่อหรือข้อมูลการเงิน เพื่อตรวจใบอนุญาตของผู้ใช้ หรือเพื่อให้เข้าใจความสนใจของท่านดีขึ้น โดยเชื่อมโยงข้อมูลด้านประชากรกับข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่บริษัท

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

เพื่อบริการท่าน

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตอบคำถามของท่าน และส่งสินค้าและให้บริการที่ท่านขอ ภายใต้บังคับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านตอบรับการส่งเสริมหรือข้อเสนอให้บริการใด บริษัทจะส่งสิ่งของเฉพาะที่ท่านขอพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ยี่ห้อ หัวข้อสุขภาพ และการดำเนินโรคที่เกี่ยวข้อง บริษัทใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งมอบข้อมูลและบริการที่บริษัทเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับท่านที่สุดด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้หญิงอาจได้รับข้อมูลสินค้าสำหรับผู้หญิงที่ผู้ใช้ชายจะไม่ได้รับ ผู้ใช้ที่รักษาโรคข้ออักเสบอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคข้ออักเสบใหม่ๆ นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้เครื่องมือชี้ตัวบุคคลเพื่อให้ทราบตัวท่านเวลาที่ท่านเข้าใช้งานไซต์โดยการเชื่อมต่อจากภายนอก เช่น การเชื่อมต่อที่ปรากฏในไซต์ของบุคคลภายนอกหรือในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่ไฟเซอร์ได้เสนอแก่ท่าน โปรดดูส่วนที่เกี่ยวกับคุกกี้และเครื่องมืออื่นด้านล่างด้วย บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการและความช่วยเหลือลูกค้าด้วย

เพื่อบริการบุคคลภายนอกที่ท่านขอให้บริษัทบริการ

ไซต์ของบริษัทอาจมีเครื่องมือและการทำงานต่างๆ ให้บริการ บางอย่างไฟเซอร์เป็นผู้ให้บริการ และบางอย่างบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น ไฟเซอร์อาจให้บริการการทำงานบนไซต์ที่ให้ท่านส่งข้อมูลบางอย่างต่อให้เพื่อนหรือผู้ร่วมงานได้ นอกจากนี้ บนไซต์อาจมีการทำงานที่ให้ส่งต่อข้อมูลของบุคคลภายนอกได้ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือปุ่มสำหรับสื่อสังคมของบุคคลภายนอก ถ้าท่านเลือกใช้การส่งต่อข้อมูลของไฟเซอร์เพื่อให้ผู้อื่นทราบข้อมูล สินค้า หรือบริการของบริษัท บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านและของบุคคลที่ท่านส่งข้อมูลให้เพื่อส่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อที่ท่านขอ แต่บริษัทจะไม่เข้าใช้ เก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ท่านต้องการส่งข้อมูลให้นอกจากที่เกี่ยวข้องกับคำขอของท่าน โดยอาจเป็นการให้ข้อมูลการตลาดแบบตรงแก่บุคคลดังกล่าวเท่าที่เป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ถ้าท่านเลือกใช้การส่งต่อข้อมูลของบุคคลภายนอก รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือปุ่มสื่อสังคม การใช้ดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับนโยบายและข้อกำหนดในเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ข้อมูล หรือบริการทั้งหลายที่ไม่ใช่ของไฟเซอร์ บริษัทแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายและข้อกำหนดในเรื่องความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนั้นด้วยความระมัดระวัง

เพื่อตรวจความสามารถของท่านในการเข้าใช้ / ใช้ สินค้า บริการ และข้อมูลบางอย่าง

สินค้า บริการ และข้อมูลบางอย่างที่บริษัทเสนออาจเหมาะสมหรือเข้าใช้ได้เฉพาะกับบุผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขบางประการหรือหลักเกณฑ์อื่น ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นั้น ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านและจากแหล่งภายนอกเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตและคุณสมบัติของท่านในการใช้ไซต์

ตามข้อกำหนดของโครงการพิเศษ

ในบางกรณีไฟเซอร์อาจเสนอโครงการ กิจกรรม การทดลองทางคลินิก งาน หรือการส่งเสริมพิเศษทางไซต์หรือลิงค์ของเนื้อหาดังกล่าว (“โครงการพิเศษ”) ที่มีข้อกำหนดเฉพาะ หนังสือแจ้งความเป็นส่วนตัว และ/หรือแบบให้ความยินยอมโดยเข้าใจข้อเท็จจริงของเรื่องที่อธิบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านให้เกี่ยวกับโครงการพิเศษ (“ข้อกำหนดของโครงการพิเศษ”) ไฟเซอร์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โครงการพิเศษดังกล่าวบางโครงการอาจมีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก และไฟเซอร์จะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่าน ท่านอาจมีโอกาสที่จะตกลงหรือเลือกไม่ให้เปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว แต่ในบางกรณี ท่านอาจจำเป็นต้องตกลงให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกเพื่อร่วมโครงการพิเศษนั้นๆ ถ้าท่านยินยอม/ไม่เลือกที่จะไม่ให้เปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ตามข้อกำหนดของโครงการพิเศษ และเพื่อวัตถุประสงค์ของตนตามนโยบาย/ข้อกำหนดของตน เว้นแต่ข้อกำหนดของโครงการพิเศษดังกล่าวจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านตรวจทั้งข้อกำหนดของโครงการพิเศษและนโยบาย/ข้อกำหนดของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องใดๆ ก่อนร่วมโครงการ

เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ และคุ้มครองผู้ป่วยและผู้บริโภค

บริษัทใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อเข้าใจผลกระทบที่สินค้าและบริการของบริษัทมีต่อท่านและคนที่ท่านรักดีขึ้น เพื่อติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับข้อกังวลด้านความปลอดภัย และเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทต่อไป ตัวอย่างเช่น ท่านอาจได้รับเชิญให้ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัท หรือให้ร่วมโครงการหรือคณะผู้เชี่ยวชาญต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ติดตามและรายงานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การร้องทุกข์เกี่ยวกับสินค้า ความปลอดภัยของผู้ป่วย และ/หรือเรื่องอื่นๆ ที่อาจมีภัยอันร้ายแรง (เช่นการป้องกันหรือไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล)

เพื่อทราบตัวผู้ได้รับประโยชน์จาก/แนะนำสินค้า/บริการของบริษัท

บริษัทหาตัวบุคคลต่างๆที่ได้รับประโยชน์จากหรือแนะนำสินค้าและบริการของบริษัทเป็นครั้งคราว

เพื่อการปรับปรุงและอ้างอิงภายในบริษัท

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปรับปรุงไซต์ของบริษัทและการอ้างอิงภายในบริษัท

สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ ข้อมูลที่นำเสนอบนไซต์ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำวินิจฉัยของผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ ท่านควรจะตรวจสอบและพิสูจน์อย่างเป็นอิสระในเนื้อหาและข้อมูลที่ให้ผ่านไซด์ และถือเป็นความความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการใช้หรือไม่ใช้งานในข้อมูลดังกล่าว

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย/การคุ้มครอง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อบริษัทเชื่อว่าการเก็บรวบรวมและ/หรือการใช้มีความจำเป็นตามข้อกำหนด กระบวนการยุติธรรม คำสั่งศาล หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายต่อบริษัท หรือเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของลูกค้า ประชาชน หรือไฟเซอร์

เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัทไฟเซอร์และบริษัทในเครือเพื่อการป้องกันการทุจริต การโจรกรรมข้อมูล หรือการโจมตีทางไซเบอร์ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า และ/หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นสาธารณประโยชน์

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประโยชน์ในการศึกษาหรือการเก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และเพื่อการดำเนินงานอื่นๆ ของบริษัทที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

เพื่อการดำเนินการตามสัญญาของบริษัทกับท่าน

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากว่ามีความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามสัญญาของบริษัทกับท่าน ในฐานะท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ไฟเซอร์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทางธุรกิจ

ถ้าบริษัทขายหรือโอนหน่วยธุรกิจใด (เช่น บริษัทย่อย) หรือทรัพย์สิน (เช่น เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น) ให้แก่บริษัทอื่น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทดังกล่าว และกำหนดให้บริษัทนั้นใช้และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

แก่ผู้ให้บริการและคู่ค้าธุรกิจ

บริษัทอาจจ้างบริษัทและบุคคลอื่นให้บริการแทนบริษัท และบริษัทอาจทำงานร่วมกับบริษัทและบุคคลอื่นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใดๆ (รวมกันเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ตัวอย่างของผู้ให้บริการรวมถึงบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทจัดการบัตรเครดิต ผู้ให้บริการและความช่วยเหลือลูกค้า ผู้ให้บริการอีเมลและข้อความเอสเอ็มเอส บริษัทที่ให้บริการและพัฒนาเว็บไซต์ และบริษัทที่ให้บริการจัดเก็บ บรรจุ และจัดส่งสินค้า (fulfilment) ต่างๆ ผู้ให้บริการยังรวมถึงคู่ค้าที่ร่วมส่งเสริมสินค้าของบริษัทที่บริษัทพัฒนาและ/หรือทำการตลาดร่วมกับบริษัทอื่น ผู้ให้บริการบางรายอาจเก็บรวบรวมข้อมูลในไซต์ของบริษัทแทนบริษัท บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกจากในนามของบริษัทและภายใต้บังคับสัญญาที่รักษาความลับของข้อมูลไม่ได้ นอกจากนี้ ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทอาจให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกตามข้อกำหนดของโครงการพิเศษด้วย เว้นแต่ท่านจะเลือกไม่ให้เปิดเผยข้อมูลหรือไม่ให้ความยินยอม

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย/คุ้มครอง

บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อบริษัทเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม คำสั่งของศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัท หรือเพื่อรักษาความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัท ประชาชน หรือไฟเซอร์

เพื่อวัถตุประสงค์ที่เป็นประโยชน์โดยชอบด้วยทางกฎหมาย

บริษัทอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัทไฟเซอร์และบริษัทในเครือเพื่อการป้องกันการทุจริต การโจรกรรมข้อมูล หรือการโจมตีทางไซเบอร์ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า และ/หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นสาธารณประโยชน์

บริษัทอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดำเนินงานอื่นๆ ของบริษัทที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับภัยอันร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัทอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อป้องกันภัยอันร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อป้องกันหรือไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

เพื่อการดำเนินการตามสัญญาของบริษัทต่อท่าน

บริษัทอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากมีความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามสัญญาของบริษัทกับท่าน ในฐานะท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับบริษัท

ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตหรือคุกกี้ และเครื่องมืออื่น

ไฟเซอร์และคู่ค้าทางธุรกิจของไฟเซอร์เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยใช้คุกกี้ เครื่องมือติดตาม และเทคโนโลยีอื่นๆ (รวมกันเรียกว่า “เครื่องมือ”) บริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เข้าใจ แก้ไขตาม และปรับปรุงประสบการณ์ใช้ บริการ และข้อเสนอต่างๆ ของบริษัทของผู้ใช้ให้ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อบริหารจัดการการโฆษณาของบริษัท ตัวอย่างเช่น บริษัทใช้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดในการช่วยให้บริษัทเข้าใจการใช้ไซต์ของบริษัทโดยผู้ใช้ต่างๆ เช่น การเข้าชมหน้าต่างๆ เวลาที่เข้าชม และจำนวนผู้เข้าชม บริษัทอาจจัดให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้ไซต์ของบริษัทที่เป็นการเฉพาะและเกี่ยวข้องขึ้นโดยใช้เครื่องมือดังกล่าวส่งข้อมูลและการทำงานตามความชอบและความสนใจของท่าน ถ้าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท เช่น ในการลงทะเบียนหรือคำขอสิ่งของบางอย่าง บริษัทอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกับข้อมูลที่ได้รวบรวมจากเครื่องมือ

ท่านสามารถตั้งค่าการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ท่านควบคุมการใช้คุกกี้ การไม่ให้ใช้คุกกี้ หรือการแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้ท่านใช้อินเทอร์เน็ต ถ้ามีการตั้งค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ให้ส่งคุกกี้ เว็บไซต์ที่ตั้งค่าให้ส่งคุกกี้จะไม่รู้จักท่านเมื่อท่านกลับเข้าใช้เว็บไซต์ และการทำงานของเว็บไซต์บางอย่างอาจหายไป ส่วนความช่วยเหลือของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของท่านอาจบอกให้ท่านทราบวิธีป้องกันมิให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของท่านรับคุกกี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ www.aboutcookies.org

การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต

ไฟเซอร์ประสงค์จะส่งโฆษณาสินค้าและบริการที่ท่านต้องการให้ท่าน ภายใต้บังคับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิธีการทำได้หลายอย่างในโลกการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ไฟเซอร์อาจร่วมกับบริษัทโฆษณาเพื่อส่งโฆษณาตามกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและ/หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สินค้าที่ซื้อ และ/หรือความสนใจของท่าน

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุณาติดต่อบริษัทที่ +๖๖๒ ๗๖๑๔๕๕๕

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

บริษัทใช้มาตรการที่เป็นขั้นตอน การจัดการ และทางเทคนิคในการพยายามรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของท่านจากการเข้าใช้หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวไม่อาจทำงานได้ผล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้น บริษัทไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของท่านจะไม่ถูกขโมย สูญหาย หรือเข้าใช้หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และบริษัทไม่รับรองประสิทธิภาพของมาตรการที่บริษัทใช้ในการรักษาข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของรหัสลับของตนเอง ถ้าท่านมีเหตุอันควรเชื่อว่าการติดต่อของท่านกับบริษัทไม่ปลอดภัย (ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านรู้สึกว่าความปลอดภัยของบัญชีที่ท่านมีกับบริษัทได้รับหรืออาจได้รับอันตราย) กรุณาแจ้งให้บริษัททราบทันที โดยติดต่อบริษัทที่ +๖๖๒ ๗๖๑๔๕๕๕

ข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อมูลสุขภาพจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาตามที่จำเป็นเพื่อการที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปภายหลังความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทได้สิ้นสุดลง แต่เพียงเท่าที่กำหนดหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและสิทธิอื่นๆ ของท่าน

ท่านอาจขอเข้าใช้และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการเลือกของท่านได้ตลอดเวลา ในการร่วมโครงการหรือใช้บริการบางอย่างของท่านอาจมีความจำเป็นต้องจำกัดการติดต่อสื่อสาร โครงการและบริการต่างกันอาจให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ เชื่อมต่อ หรือผู้จัดการต่างกันในการให้ท่านแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและการเลือกของท่าน รวมทั้งการเลือกที่จะไม่ร่วมการติดต่อบางอย่าง แก่บริษัท ทางเลือกในการติดต่อเหล่านี้ส่วนใหญ่จะทำได้ในไซต์ของบริษัทหรืออีเมลหรือข้อความที่บริษัทส่งให้ แต่ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาที่ +๖๖๒ ๗๖๑๔๕๕๕ หากท่านมีปัญหาไม่สามารถหาเครื่องมือดังกล่าวได้หรือในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือการเลือกของท่านอย่างอื่น

บริษัทจะเก็บรักษา (และท่านอาจขอให้บริษัทเก็บรักษา) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

ท่านอาจขอให้บริษัทลบหรือทำลายหรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความดูแลของบริษัทเป็นการชั่วคราว หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้ไม่สามารถถูกนำมาใช้ในการระบุตัวตนของท่าน (สิทธินี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายไทยได้ระบุไว้เกี่ยวกับการคุ้มครองการนำเข้าข้อมูล (หากมี))

การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น

ข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้แก่ไฟเซอร์ในการใช้ไซต์หรือผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียนอาจถูกเก็บรักษาและจัดการ โอนระหว่าง และเข้าใช้จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ซึ่งไม่อาจรับประกันได้ว่าจะมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตาม ไฟเซอร์จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ และจะใช้ความพยายามดีที่สุดเพื่อทำให้มั่นใจว่าการจัดการข้อมูลของท่านที่โอนไปนั้นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยการใช้ไซต์อย่างต่อเนื่อง และ/หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทและได้ทำเครื่องหมายในแบบฟอร์มลงทะเบียน (แล้วแต่กรณี) ถือว่าท่านยินยอมให้ไฟเซอร์โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้ามประเทศ โดยการโอนดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ และจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ ๒๐ ปี) ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้ว

การติดต่อบริษัท

กรุณาติดต่อบริษัทหากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทางเลือกและสิทธิของท่าน
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร +๖๖๒ ๗๖๑๔๕๕๕
ชั้นที่ ๓๖ และ ๓๗ อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์
๓๒๓ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาอันสมควรเป็นครั้งคราว การแก้ไขใดๆ จะมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อมีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไข ถ้าการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อให้เกิดผลกระทบสำคัญใน การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะไม่ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ก่อนหน้าในลักษณะที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับใหม่โดยไม่ได้บอกกล่าวและได้รับความยินยอมของท่าน และภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมของท่านกับบริษัท แต่การเลือกเช่นนี้อาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ท่านได้ การแก้ไขนโยบายเล็กน้อยโดยไม่ต้องบอกล่าวหรือให้ความยินยอมอาจมีได้ แต่จะต้องไม่กระทบการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอให้ท่านตรวจหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมนับแต่วันที่มีผลใช้บังคับซึ่งระบุไว้ข้างต้น

ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับก่อนได้จากเอกสารด้านล่างนี้